Vragen? Mail ons: info@dcenb.nl

Home > Wat is DC&B?

Wat is DC&B?

Voorafgaand aan de inkoopprocessen binnen het sociaal domein, is het van het belang dat er een keuze wordt gemaakt voor één van de zo genaamde uitvoeringsvarianten. De beschreven methodiek van Dynamisch Contracten en Beheren sluit in essentie aan op de uitvoeringvariant “inspanningsgericht". Meer informatie over de uitvoeringsvarianten vindt u in de handreiking van de VNG. Voor meer informatie gaat u naar: www.i-sociaaldomein.nl

Aanleiding

Gemeenten hebben de taak om bestuurlijk en organisatorisch de Jeugdwet, de Wet op passend onderwijs, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Wet publieke gezondheid te verbinden. Hiervoor voeren gemeenten verschillende projecten uit om deze verbinding in de uitvoering te realiseren. Eén daarvan is de inkoop van de individuele en algemene voorzieningen binnen het sociaal domein.

Inkoop en contractbeheer binnen het sociaal domein vraagt vanwege bovenstaande om vernieuwing. Met name omdat er invulling gegeven dient te worden aan de eigen kracht en de keuzevrijheid van de consument (de inwoner met een hulpvraag van de gemeente). In de traditionele wijze van inkopen staat de relatie tussen de inkoper en de aanbieder centraal. In het sociaal domein is de consument een zeer belangrijke derde partij. Het toepassen van traditionele inkoop gaat hieraan voorbij, en leidt niet tot regie voor de consument, maar tot de afname van dienstverlening op basis van afspraken die eerder door de inkoper en aanbieder zijn gemaakt. Alle drie de partijen zouden een even grote rol moeten hebben. Dat principe staat centraal in de nieuwe inkooptechniek:

Dynamisch Contracteren & Beheren is ontstaan uit verschillende inkoop- en aanbestedingsvormen. Dit omdat de kernwaarden van het aanbestedingsrecht, zoals transparantie, objectiviteit, non-discriminatie en proportionaliteit, waarden zijn die naar de mening van de auteur aan elke vorm van overheidsverwerving behoren te liggen. Wat DC&B onderscheidend maakt, is dat zij net als bijvoorbeeld Bestuurlijk Aanbesteden sinds de uitspraak van het Europees Hof, Falk Pharma (HvJ EU, 02-06-2016, nr. C-410/14), en de uitspraak Tirkkonen (HvJ EU, 01-03-2018, nr. C-9/17), niet onder de aanbestedingswetgeving vallen. Bij het ontwikkelen  van de methode waren deze uitspraken nog niet gedaan en is er volledig rekening gehouden met de kernwaarden. Deze zijn niet veranderd, de uitgangspunten om invulling te geven aan de inkoop van de dienstverlening echter wel.

Het verschil ten opzichte van gangbare inkoopprocedures uit zich met name in het feit dat een aantal van de gangbare uitgangspunten zijn omgevormd naar uitgangspunten die dichter bij de inhoud van de dienstverlening liggen.

De uitgangspunten zijn dat:

  • de keuzevrijheid van de consument centraal staat
  • de kwalitatieve concurrentie plaatsvindt op basis van door de consument gewaardeerde kwaliteit
  • er geen kwantitatieve concurrentie plaatsvindt
  • er geen volume afspraken worden gemaakt
  • er de mogelijkheid tot wijziging van de voorwaarden tijdens de overeenkomst bestaat
  • er de mogelijkheid tot continue en gereguleerde toetreding van aanbieders bestaat

De tabbladen ‘uitgangspunten’ en ‘werkwijze’ bieden nadere uitleg over de invulling die gegeven wordt aan deze uitgangspunten.

Lees hier verder over de uitgangspunten

Werkwijze

1. Interne voorbereiding

Net zoals bij ieder ander inkooptraject werkt een projectteam een plan van aanpak uit en vindt de benodigde voorbereidende besluitvorming plaats.

2. Externe ontwikkeling

Omdat de aanbieders meer kennis hebben van de gevraagde dienstverlening, en de consumenten meer ervaring in de praktijk hebben dan gemeenten, worden de ideeën getoetst aan de participanten.

3. Aanmelding

Deze fase verloopt hetzelfde als in een reguliere inkoopprocedure, zoals bijvoorbeeld een openbare aanbesteding. Bij de aanmelding gaat het enkel om het kenbaar maken van interesse in de dienstverlening en/of levering.

4. Initiële toelating

De aanmelding bestaat vooral uit akkoordverklaringen. Aanbieders stemmen in met de minimale kwaliteitseisen, inhoudelijke eisen aan de dienstverlening, de vastgestelde prijzen, de overeenkomst en overige voorwaarden.

5. Continue toetreding

Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen nieuwe aanbieders zich doorlopend aanmelden. De nieuwe aanmeldingen worden periodiek beoordeeld en eventueel toegevoegd aan de lijst van toegelaten aanbieders.

Lees hier verder over de werkwijze

Een OpenHouse inkoopmethode

De methodiek valt zoals reeds aangegeven in haar huidig opgezette vorm vanwege het arrest Falk/Das (2 juni 2016) niet onder de aanbestedingswet 2012. De auteur van DC&B is echter van mening dat dit geen vrijbrief geeft om de doelstellingen van de wet niet te volgen. Daarbij is het een methodiek die onder de noemer OpenHouse valt. Daarbij kan gesteld worden dat DC&B een inkoopmethodiek is conform OpenHouse, maar OpenHouse is niet per definitie DC&B.

Lees hier verder over de inkoopmethode

Anderen over DC&B

Benieuwd wat anderen vinden van DC&B? Lees hier enkele ontvangen reacties van vooraanstaande inkoopprofessionals.

 

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over DC&B? Wij hebben antwoorden samengesteld op een aantal veelgestelde vragen!

Veelgestelde vragen