Vragen? Mail ons: info@dcenb.nl

Home > Wat is DC&B? > Een OpenHouse inkoopmethode

Een OpenHouse inkoopmethode

In juni 2016 deed het Europese Hof uitspraak in de zaak Falk Pharma Das en bepaalde dat als ‘iedereen op elk moment onder dezelfde voorwaarden wordt toegelaten’ er geen sprake is van een overheidsopdracht. Er is dan dus ook geen verplichting voor een aanbesteding volgens de Aanbestedingswet. Deze inkoopvorm werd bekend onder de naam Open House. Dynamisch contracteren en beheren valt hieronder, omdat iedere zorgleverancier onder dezelfde voorwaarden wordt toegelaten. PIANOo (het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) ziet Open House als officiële inkoopmethode.

Op 1 maart 2018 is een tweede uitspraak gekomen van het Europees Hof van Justitie, in de zaak Tirkkonen. Deze uitspraak heeft raakvlakken met inkopen via een OpenHouse methodiek. In beide gevallen wordt aangegeven dat de inkoop via een dergelijke methodiek buiten de aanbestedingswetgeving valt. De uitspraak rondom de zaak Tirkkonen geeft echter mogelijkheden om de tussentijdse toestroom te reguleren of te beperken. Gezien het feit dat een kernwaarde van Openhouse zich richt op het aansluiten van aanbod bij individuele wensen, dient zorgvuldig omgegaan te worden met de mogelijkheid tot beperking. Het volledig beperken van instroom is naar de mening van de auteur niet passend bij een OpenHouse inkoopmethodiek. De auteur adviseert dan ook dat als een gemeente de tussentijdse instroom volledig wenst uit te sluiten, om dan geen gebruik te maken van de inkoopmethodiek Dynamisch en Contracteren en te kiezen voor een andere inkoopmethode.